Kultur & Verdier

Nærmere 100 års erfaring innen drift av skip innen nærskipsfart har gjort Egil Ulvan Rederi til en av de ledende leverandører av tonnasje i denne næringen
Vår aktivitet er i hovedsak konsentrert til stykkgods frakt langs hele kysten, samt forbåter i langtidsavtaler med de største aktørene i oppdrettsnæringen. Selskapets hovedkontor har i hele perioden vært i Trondheim. Egil Ulvan Rederi har en flåte på 3 skip samt 2 skip under bygging. Totalt er det 42 ansatte på våre skip. Ansatte på rederikontoret teller 8 stk fordelt på regnskap/personal/maritim og teknisk drift.

Egil Ulvan Rederi har et sterkt fokus på helse, sikkerhet, miljø og kvalitet i alle våre operasjoner. Dette er fundamentalt for å beholde og styrke vår konkurranseposisjon.

Selskapet er godt rustet for videre vekst som følge av en sterk finansiell stilling og en bred kompetanse.
Våre verdier – pålitelige, samhandling, nyskapende og miløbevisste, gir uttrykk for de holdninger og den kultur vi i Egil Ulvan står for. Verdigrunnlaget vårt gir klare føringer for de prioriteringer som ligger, og vil bli lagt til grunn for selskapets videre utvikling. De gir også viktige retningslinjer for hvordan våre ansatte skal utøve sitt arbeid og hvordan våre tjenester skal leveres til våre kunder. Gjennom å etterleve våre verdier og ledestjernen «med sjøveien skal vi gjøre transport tryggere», skal vi videreutvikle selskapet slik at vi til enhver tid har en ledende og konkurransedyktig posisjon i de markeder hvor vi er representert.

For å nå vår målsetting, er vi avhengige av å ha kompetente og kunnskapsrike mennesker til å drive vår virksomhet på en sikker og effektiv måte. En moderne og konkurransedyktig flåte er en forutsetning for dette.

 

Pålitelige, Samhandling, Nyskapende og Miljøbevisste